ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO), είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iΒΟ/EKETA) δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας τεχνολογικού χαρακτήρα, καθώς και στην ανάπτυξη και προώθηση πρωτότυπων εφαρμογών και διαδικασιών για τη παραγωγική, οικονομική και κοινωνική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με έμφαση στη γεωργία και τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, βασικός στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνολογικής υποστήριξης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιο-παραγωγής, παραγωγούς, ομάδες και ενώσεις παραγωγών, συμβούλους γεωπόνους καθώς και στους εμπλεκόμενους φορείς χάραξης πολιτικής.